ARTIKEL 1    – Geldigheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van HAYEN LASER TECHNOLOGY BV met derden. Deze algemene voorwaarden worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de klant.

b. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

 

ARTIKEL 2    – Aanbieding / Offerte / Orderbevestiging 

a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding door de klant, behoudens een schriftelijke herroeping door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV .

b. De geldigheidsduur van offertes bedraagt 10 werkdagen, tenzij anders vermeld. Na afloop hiervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd.

c. De afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, folders, opgaven van maten en gewichten en alle andere gegevens van de offerte worden zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV geeft steeds voorrang aan de ontvangen 3D tekeningen. Deze hebben dus prioriteit op andere tekeningen of meegedeelde maten en afmetingen. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV is in geen geval aansprakelijk voor eventuele foutieve gegevens aangereikt door de klant. 

d. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV mag vertrouwen hebben in de functionele geschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande, als door klant voorgeschreven, waarop of waaraan de door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV  uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV  is als gevolg daarvan niet aansprakelijk voor schade ontstaan door die gedragingen/eigenschappen van de materialen die de klant zelf heeft gekozen.

e. Offertes, orderbevestigingen, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, die op de overeenkomst of opdracht betrekking hebben en door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV zijn verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van HAYEN LASER TECHNOLOGY BV en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen, of aan derden ter inzage, of ter beschikking worden gegeven.

f. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder vermelding van redenen te weigeren.

g. Indien na de orderbevestiging de klant wenst te annuleren, zullen alle door HAYEN LAYSER TECHNOLOGY BV gemaakt kosten worden doorgerekend aan de klant, waaronder alle materialen en reeds gepresteerde uren, te vermeerderen met een administratiekost van 5% van de waarde van de order. 

h. Voor alle offertes, orders of verkopen voor een bedrag van minder dan 50,00 euro wordt steeds supplementair een administratiekost van 25,00 euro in rekening gebracht. 

 

ARTIKEL 3    – Prijzen

a. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro en exclusief BTW.

b. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen die niet gekend waren op het ogenblik dat de overeenkomst werd afgesloten. 

c. Onvoorzienbare wijzigingen van de aankoopprijzen voor grondstoffen en eventuele valuta schommelingen kunnen ook doorgerekend worden aan de klant.

d. Noodzakelijke of specifiek door de klant gevraagde meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd aan de regieprijzen die op dat ogenblik van toepassing zijn bij HAYEN LASER TECHNOLOGY BV. 

 

ARTIKEL 4    – Leverings- en plaatsingsvoorwaarden

a. De leveringstermijnen worden door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV steeds indicatief opgegeven en zijn geenszins bindend, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV is enkel gebonden indien bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk het aantal werkdagen werd voorzien met een boetebeding voor overschrijding van deze termijn. Indien zulks niet voorzien is kan een redelijke overschrijding van de termijn geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding. In alle gevallen van overmacht wordt de termijn van rechtswege verlengd totdat de oorzaak van deze overmacht is weggevallen. 

b. Indien de klant na het plaatsen van de bestelling bijkomende specificaties wenst dan kan dit aanleiding geven tot een meerkost en een verlenging van de leveringstermijnen.

c. Het niet tijdig aanleveren van goederen door de klant, bevrijdt HAYEN LASER TECHNOLOGY BV van de verantwoordelijkheid om te leveren binnen de overeengekomen termijn. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV is in geen enkel geval gehouden tot enige schadevergoeding dan wel vervanging van de goederen.

d. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard af fabriek. Indien de klant nalaat zijn bestelling binnen 30 dagen na de verwittiging op te halen dan is HAYEN LASER TECHNOLOGY BV gerechtigd om de extra kosten voor de opslag door te factureren aan de klant. Indien de klant nalaat om binnen de 60 dagen na de eerste verwittiging de goederen af te halen is HAYEN LASER TECHNOLOGY BV gerechtigd om deze goederen ofwel te verkopen ofwel te vernietigen op kosten van de klant. 

e. Indien de klant wenst dat de goederen elders worden geleverd dient dit schriftelijk overeengekomen. Alle vervoerskosten en risico’s verbonden aan het transport zijn voor rekening van de klant. De klant heeft hierbij de optie om een verzekering af te sluiten voor het transport. Indien de klant dit wenst kan bij aanvraag van het vervoer een verzekering op zijn kosten worden afgesloten.

 f. De paletten die gebruikt worden voor het transport zijn verloren verpakking en worden aangerekend.

 

ARTIKEL 5    – Garantie / Kwaliteit / Aansprakelijkheid 

 a. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV zal naar best vermogen haar opdrachten uitvoeren zoals verwacht kan worden volgens de stand van de techniek en de gebruikelijke standaarden in de sector. Zij zal daarbij de nodige zorg en aandacht besteden bij het leveren en uitvoeren van haar diensten.

b. De door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV verstrekte garantie op de materialen is beperkt tot deze zoals aangeboden door de fabrikant of leverancier van de geleverde producten met een minimumtermijn zoals voorzien door de wet.

c. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV is gecertificeerd onder de ISO 9001 norm. Inzake de maatvoering en toleranties geldt de ISO 2768-1 m norm. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV zal de haar opgedragen werken uitvoeren volgens de regels van de kunst. Moesten er bij oplevering of na aflevering toch gebreken vastgesteld worden verbindt HAYEN LASER TECHNOLOGY BV zich ertoe deze gebreken te herstellen. De aansprakelijkheid is dus uitdrukkelijk beperkt tot het herstel of de vervanging van het door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV geleverde materiaal.

d. De klant heeft de plicht de door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV geleverde goederen en de door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV uitgevoerde werken grondig te onderzoeken. Klachten voor zichtbare gebreken dienen binnen de 24 uren na afname schriftelijk te worden meegedeeld en dit op straffe van verval.

e. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade zoals productieverlies en machinebreuk. Enkel herstel of vervanging is ten hare laste. 

 

ARTIKEL 6    – Facturatie en betaling

a. De facturen van HAYEN LASER TECHNOLOGY BV zijn bij levering contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een betalingstermijn van 30 dagen is overeengekomen.

b. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV behoudt zicht het recht voor voorschotten te factureren. 

c. Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur binnen de voornoemde termijn is de klant van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een intrest verschuldigd van 6% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde saldo, dit laatste met een minimum van 75,00 euro.

 d. Bij laattijdige betaling van een factuur behoudt HAYEN LASER TECHNOLOGY BV zich eveneens het recht voor om onmiddellijk haar verdere werkzaamheden te staken zonder dat dit in hoofde van de klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding of contractbreuk. 

e. Bij wanbetaling van één factuur zijn alle andere verzonden facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

f. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of plaatsing, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden. 

g. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de contractsluiting te eisen dat de klant voldoende waarborgen verleent om zijn solvabiliteit te bewijzen, indien er duidelijke indicaties zijn dat deze solvabiliteit in het gedrang is. 

h. Op straffe van verval moet de klant elke klacht over een factuur schriftelijk indienen bij HAYEN LASER TECHNOLOGY BV uiterlijk 7 dagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard.  

 

ARTIKEL 7    – Eigendomsvoorbehoud, Opslag en Risico

a. De door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV geleverde goederen blijven haar uitsluitende eigendom tot na de betaling van de facturen, eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlintresten, schadebeding en kosten.

b. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of HAYEN LASER TECHNOLOGY BV een gegronde vrees heeft dat de klant die verplichtingen niet zal nakomen, is zij zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De klant machtigt onherroepelijk HAYEN LASER TECHNOLOGY BV om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen. 

c. Ongeacht het tijdstip van eigendomsovergang zijn de producten vanaf het moment dat zij de fabriek verlaten voor rekening en risico van de klant, met name in geval van verlies of beschadiging van die zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of in geval van schade aan die goederen veroorzaakt.

d. In het geval dat de klant materiaal levert aan HAYEN LASER TECHNOLOGY BV om in zijn opdracht te bewerken, blijft het risico voor de eigenschappen van dit materiaal bij de klant. Bij productiefouten zal de klant bovendien instaan voor het leveren van nieuw materiaal aan HAYEN LASER TECHNOLOGY BV.

 

ARTIKEL 8    – Klachten 

a. Klachten omtrent de niet-conformiteit van de levering en zichtbare gebreken dienen op straffe van verval schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan  HAYEN LASER TECHNOLOGY BV binnen de 48 uren nadat de gebreken vastgesteld zijn of hadden moeten worden bij een ernstig onderzoek.

b. Verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen na vaststelling te worden gemeld. Dergelijke verborgen gebreken moeten bovendien op straffe van verval binnen een termijn van maximaal 12 maanden na levering of plaatsing worden gemeld.

 c. HAYEN LASER TECHNOLOGY BV heeft steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren bij vaststelling van een gebrek. Rekeningen van derden die verband houden met dergelijke herstellingen zijn haar niet tegenstelbaar. 

 

ARTIKEL 9    – Vroegtijdige beëindiging overeenkomst

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of door zijn toedoen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is hij verplicht de hierdoor geleden schade en de gemaakte kosten te vergoeden. Deze wordt forfaitair begroot op 25% van de waarde van de opdracht te vermeerderen met de aankoopprijzen van de materialen. 

 

ARTIKEL 10    –   Overmacht

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor HAYEN LASER TECHNOLOGY BV, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de klant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.

b. Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, natuurrampen, epidemieën, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

 

ARTIKEL 11    – Privacy 

a. De persoonsgegevens van de klant worden door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De klanten kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan HAYEN LASER TECHNOLOGY BV. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

 

ARTIKEL 12    – Geschillen

a. Op alle door HAYEN LASER TECHNOLOGY BV overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 

b. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de klant,  de rechtbanken van het arrondissement HASSELT, bevoegd, zulks onverminderd ons recht om de zaak aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de klant, indien wij zulks opportuun achten.

c. Alvorens een gerechtelijke procedure op te starten zullen partijen op ernstige wijze proberen om tot een redelijke minnelijke schikking te komen. Hierbij is een voorafgaandelijke bemiddeling noodzakelijk conform de artikelen 1724 e.v. Gerechtelijk Wetboek.