Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten die door HAYEN LASER TECHNOLOGY (H.L.T.) BV worden geleverd.

Huidige voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen waarbij de voorwaarden van de koper uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 2: Offerte en de bestelbon

De offertes die door H.L.T. BV worden gegeven zijn geheel vrijblijvend.

Enkel indien er een schriftelijke orderbevestiging is van de koper zal er een overeenkomst tussen partijen zijn gesloten. De schriftelijke orderbevestiging van de koper wordt gegeven doordat de koper de bestelbon heeft ondertekend of door een goedkeuring via elektronische weg.

De goederen voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de bestelbon. Indien er geen specificaties op de bestelbon staan vermeld zijn de gebruikelijke specificaties van de metaalsector van toepassing.

Artikel 3: Levering

3.1   Leveringstermijn

De leveringstermijn is enkel indicatief aangegeven op de bestelbon, hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Indien de levering later plaatsvindt dan vermeld op de bestelbon bestaat er geen recht tot enige schadevergoeding of weigering van levering door de koper.

3.2   Bij de fabriek

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard in de fabriek. Indien de koper de goederen niet afhaalt conform de gemaakte afspraken komen de oorspronkelijke leveringstermijnen te vervallen. Na verloop van 10 dagen is H.L.T. BV gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. H.L.T. BV behoudt bovendien het recht om de schade die zij lijdt ingevolge de niet-tijdige afhaling op de koper te verhalen.

3.3    Transport

Indien de klant wenst dat de goederen op een andere plek worden geleverd dient dit schriftelijk te worden aangevraagd. Alle vervoerskosten komen voor rekening van de klant. De klant heeft hierbij de optie om een verzekering af te sluiten voor het transport. Indien de klant dit wenst dient dit bij de aanvraag van het vervoer schriftelijk te worden vermeld.

Artikel 4: Risico en eigendomsoverdracht

De overdracht van het risico van de goederen vindt plaats op het ogenblik van de levering. De koper draagt vanaf de levering het volledige risico voor de goederen. De koper is o.a. aansprakelijk voor beschadiging en verlies van de goederen.

De eigendomsoverdracht vindt plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden is de koper niet gerechtigd om de goederen in pand te geven of als enige zekerheid te gebruiken.

Artikel 5: Garantie

5.1   Zichtbare gebreken

De niet-conformiteit van de levering en zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na de levering middels aangetekend schrijven aan H.L.T. BV te worden gemeld. Bij gebreke hieraan zal de klacht van de koper als onontvankelijk worden beschouwd.

In het geval dat goederen rechtstreeks bij een bewerker worden geleverd zonder dat de koper deze heeft gezien en goedgekeurd is H.L.T. BV achteraf niet aansprakelijk voor enige niet-conformiteit.

5.2   Verborgen gebreken

Een vordering op grond van verborgen gebreken zal binnen 1 maanden na ontdekking van het gebrek ingesteld dienen te worden. Conform art. 1648 B.W. zal de vordering anders onontvankelijk zijn. Bovendien dient de vordering, op straffe van verval, binnen één jaar na levering te zijn ingesteld.

5.3    Materiaal van de koper

In het geval dat de koper materiaal levert aan H.L.T. BV om te bewerken voor de koper, blijft het volledige risico van het materiaal bij de koper. Bij productiefouten zal de koper bovendien instaan voor het leveren van nieuw materiaal aan H.L.T. BV. H.L.T. BV is geenszins gehouden tot enige schadevergoeding dan wel vervanging van het materiaal.

5.4    Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van H.L.T. BV is uitgesloten indien de schade is veroorzaakt door de samenloop van een gebrek en de schuld van het slachtoffer.

5.5    Schade

Indien een klacht ontvankelijk en gegrond wordt bevonden is de verplichting van H.L.T. BV beperkt tot vervanging en/of herstel van de goederen. De geleden schade kan maximaal de prijs van de bestelbon bedragen.

5.6    Overmacht

H.L.T. BV is op geen enkele manier aansprakelijk in geval er sprake is van overmacht. (Niet limitatief: ongevallen, oorlog, staking, opstanden, brand,… )

Artikel 6: Wanprestatie van de koper

Bij niet naleving van de verplichtingen van de koper heeft H.L.T. BV het recht om de leveringen stop te zetten. Indien de koper niet reageert binnen 10 dagen op een aangetekende ingebrekestelling beschouwt H.L.T. BV de overeenkomst tussen partijen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelde. Dit onverminderd het recht van H.L.T. BV op een schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving. Bij wanbetaling van één factuur zijn alle andere verzonden facturen opeens opeisbaar. Elk protest moet plaatsvinden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Indien deze termijn is verstreken zijn de geleverde goederen goedgekeurd en aanvaard door de koper.

Artikel 7: Betaling

De facturen zijn bij levering contact betaalbaar, behoudens afwijkende schriftelijk overeengekomen afspraken.

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag worden verhoogd met 8% verwijlintresten berekend op jaarbasis. Bovendien is er van rechtswege een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 75.

Artikel 8: Geschillen

Op alle overeenkomsten van H.L.T. BV is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Hasselt uitsluitend bevoegd.